فاکتورهای افزایش فروش مبتنی بر روشنایی مناسب هست که یک کمپانی در رابطه با شدت تاثیر نورپردازی بر میزان فروش تحقیقاتی را انجام داده است